Page 9 - Elegant
P. 9

ᐠᕢડ                ሹᚰёٛᚰ੼ᕢ

 тڍ͘үफ़நߏԆ࡚͕ី۞            ൑ኢѝࡗрٕᓜॡᄲֽಶֽ۞
 ࡚קĂ஽྅࡚ק۞ړሹಶ            ჸົĂᔘߏ؆எˠᐖ˘࣎ˠٸ
 ߏҰϠ߿۞ݡקĄಶԯк            ᗫ̈੩â͚͚ѝಶ౯р۞ࡓ
 ѐᄓᖟ۞שપړă׏ฮᐹ            ੧ăঈڽͪĂ൑ࢨֻᑕ۞ྋ៓
 ࡚۞஭ጡړሹĂ౅࿅ѣ඾            ᅅࢴăӈࢴឫᐝඈĂ၆ٺ੼஬
 ௟ᙝ॰၁ࠟ͢ሬܝڕᄃब            ֗ۏݡ۞ќৼĂಶညᜲఙर˘
 ፶۞ฟٸёనࢍᐠᕢ྆Ă            ਠгѣड़Ӏϡ௟৫۩มĂᐌॡ
 ࡚࡚гणϯҰ۞౵ຑࣇĄ            ѣפ̝̙Ⴝ۞੧ͪхᖏĄ

  кΑਕќৼгᕢ

 Гкܜൺ̙˘۞फ़நৠጡăݡᑀϠ߿Ѻק
 ۞஬ឫአקݡă˜Ҍ߾෉ᚰăՒٛڵඈغ
 ᆸٸཉĂҥͽ෭͕۞઎ᙝ৑ڕќৼĂౌ
 ਕዋ଀׎ٙгٸрٸ႕Ăึ͘рोُ̙͘
 ѓཙใĂ߿જё̶࿣ќৼ஼ᔘਕЧҾפ
 ΍͞ܮֹϡĂ୻͕۞ຏᛇĂৌрĄ


  ሹᚰё੼ᕢ ፟ਕ࡚ጯ ଣ৶۩มड़ਕ۞൑ࢨΞਕ
 ன΃Ϡ߿۞ݡק̈छ࿪˘έ˵ ͽϠ߿ᐹАĂ႕֖౵кᇹݭၗ۞छलֹϡ௫ၚࠎ҂ณĂ੨ཉԆච۞
 ̙ਕ͌Ă̂̂̈̈ࢴՄܲᔿ
 ஼ٕ઀ఱќৼ஼ՀߏҰϠ߿ Αਕ̣ܛĂࠎҰୁ൴Հкќৼ౹ຍᄃីຏ۞፟ਕ࡚ጯĂឰ࡚ຏ፾׍
 ၁ϡ۞ᚗĂ̙ຐᕚ˯߹நέ ۞ன΃ᇀٗĂ˵ਕࣘ౯ঔณќৼֹ̈́ϡड़தĄ
 ҫ۩มĂБొќซሹᚰё੼
 ᕢಶрćΞЯᑕᅮࢋአፋ۞
 Ⴣӛёΐ੼ߛ׶̶࿣੨ІĂ
 Ы۞ăϡ۞ౌਕ̶ܝҾᙷᘦ
 ᘦгᕚрĄ
            ሹᚰБणёᖼ֎гᕢ
           ઊѣᅮࢋ۞΋؞ͫᔦٕ̂ݭज
           މᐠሹĂπॡಶќซᖼ֎۞ᕢ
           ྆Ăੵ˞णனචϡ֎ར۩ม۞
           μޥĂՀѣ඾ᅅᗫќפ̙෱˧
           ۞БणёనࢍĂລ੨˯р୻ሒ
           ۞˘វјݭ๮྅ሹᚰĂᇀٗ
           ќৼՀពԆ࡚Ċ               ઎ٛᚰгᕢ
                            ᛻܅፾౹઎ٛᚰгᕢĂፋЪ˞ᇇ઼GRASS໣࢖
                            ᄃ፾প۞ᅙѷ๮྅ᚰߛĂΐ˯Б͕నࢍ۞ᆡࡀ
                            ૻ̼ࠟሬغळĂҺੵ̙υࢋ۞⯴ါ᝛৽ٕ٠
                            οćπॡ૱ϡ˯۞Чёᗂफ़஬ឫᐌ͘˘ᕚಶਕ
                            ٸрĂ̙͕̈Ԙᝯ˞˵Ϊࢋᅅᅅ˘ᑡಶܪ೿೿ć
                            рٸăрोăрፋநĂ͕ଐĂ˵ਕϖܲтາĄ
   4   5   6   7   8   9   10