Page 53 - SAKURA水龍頭水槽門把型錄-190315完稿
P. 53

˥Ꮂ᎘ܲༀЗໄ                    ˥Ꮂ᎘ܲༀЗໄ
       ۜ   Τ    ۨ  ໮              ۜ   Τ    ۨ  ໮
                    ᓣ ࠦ  ˥ᅻࠦؐ                  ᓣ ࠦ   ˥ᅻࠦؐ
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL006B    O          ʔᙔ፻ఊᅻ   SKL166        ̛ O ̸
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL505AF    O          ʔᙔ፻ᕐᅻ   STR-808CWL/R     ̛ O ̸ O ʱཞᗙ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL506A    O          ʔᙔ፻ᕐᅻ   S11297CWL/R     ̛ O ̸ O ʱཞᗙ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SF-550     O          ʔᙔ፻ᕐᅻ   SKL204FL/R      ̛ O ̸ O ʱཞᗙ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SF-750     O          ʔᙔ፻ᕐᅻ   SKL208L/R      ̛ ̸ ʱཞᗙ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL602       ̛ O ̸    ʔᙔ፻ఊᅻ   ST351(ST ᓣࠦਖ਼͜ ) O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    S12140CW      ̛ O ̸ O   ʔᙔ፻ఊᅻ   C935(ST ᓣࠦਖ਼͜ )    ̛ O ̸ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL301F       ̛ O ̸ O   ʔᙔ፻ఊᅻ   ST600(ST ᓣࠦਖ਼͜ ) O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    S12175CW      ̛ O ̸ O   ڀ੪֧ఊᅻ   C01-1001/2001/5001 O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SPDL-860      ̛ O ̸    ڀ੪֧ఊᅻ   C07-1001/2001/5001 O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL105FL/R     ̛ O ̸ O   ڀ੪֧ఊᅻ   C10-1001/2001/5001  ̛ O ̸ O ʕ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL605L/R      ̛ O ̸ O   ɛிͩఊᅻ   JB450W/B/Y/P/G/O O             01 SINK  ˥ ᅻ
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL668NW      ̛ O ̸ O   ɛிͩఊᅻ   JB780W/B/Y/P/G/O   ̛ O ̸ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL101BA      ̛ O ̸ O   ɛிͩఊᅻ   JB880W/B/Y/P/G/O   ̛ O ̸ O
       ʔᙔ፻ఊᅻ    SKL104F       ̛ O ̸ O
     ˥ᅻʃഐ
     1. τༀЗໄึԱ˥ᅻϞೌࠦؐܲༀίᓣࠦאࠦؐɪd˥Ꮂ᎘ܲༀЗໄ඲वจࠦؐிۨଉܓԱତБପۜᇞᇍఖ 0-2.6cm
     2. ̹ࠦɪᎲ᎘ֵࢭிۨ˸෥ۨމ˴ ௅΅މ˙ۨdᆵᓃܝ˥ᅻ̙ܲༀᎲ᎘ֵࢭˉʂd෥ۨ˸ 5.5-6cm މ˴d˙ۨɽ௅΅ேʔቇΥdසϞ௅΅ɽᅻቇ͜
     3. ܔᙄܝᚃ˥ᅻܲༀٙࠦؐ٤ග௰ˇ 5.5cm ˸ɪd˥Ꮂ᎘อۜක೯͵ਗ਼Ϥ஝ᇍΐމ̀ࠅૢ΁
     ᓣࠦ & ˥ᅻʃഐ
     1. ˥ᅻΪᓣࠦᐼᗳ€ҿሯʿܲༀ˙όdί˥ᅻܲༀܝଉܓޢ׵ 0-4.6cmiՉʕ˸˥ᅻɨࢦிϓٙଉܓ௰ɽ
     2. ᆵᓃܝʔᙔ፻˥ᅻࠦؐிۨଉܓޢ׵ 0-1.55cmdɛிͩ˥ᅻࠦؐிۨଉܓޢ׵ 0-2.6cm
     3. ᓣࠦࠦҿێܓ 0.07-2cm Չʕ˸ͩߵͩ ˂್ͩᅂᚤ௰ε
     4. Աତرə༆ɛிͩࠦҿێܓ 1.2cm ˥ᅻۨ໮ SPDL-860 ࠦؐிۨଉܓ 0.95cm ̋ᐼ 2.15cm


                              ˥Ꮂ᎘ֵࢭٜࢰ  Ҫ˓ක઼  Ҫ˓ɨᇝՑֵࢭ൷ᕎႭ׼               02 FAUCET  ˥Ꮂ᎘
                                ˾   ໮        Ⴍ  ׼
                                  A     ˥Ꮂ᎘ֵࢭٜࢰ
                                  B     Ҫ˓ႊɨᇝՑֵࢭٙ൷ᕎ
                                  C     Ҫ˓ႊֻܝක઼ࣛٙ൷ᕎ
                                  D     Ҫ˓ႊֻɨක઼ܝٙ൷ᕎ

                                                  mm މఊЗ
           ˥Ꮂ᎘ۨ໮         A ֵࢭٜࢰ   B Ҫ˓ႊɨᇝՑֵࢭ൷ᕎ   C Ҫ˓ݛֻܝක઼   D ක઼ܝҪ˓ႊֻɨ
            LFD-0222        60       26.8       65       17.8
            LFD_6033€˙ۨ      49       50        65       40
            LF3036         54       30        65       20
            LFD_3033        54       30        65       20
      ᄼגͭόᎲ᎘    LF1106         49
            D_3033         54       30        65       20
            F3102          50                                  03 HANDLE  Ҫ ˓
            F3103L         50
            FSS1101-BJU       54       30        65       20
            FK-5640         50       25                21
            LFD-0233        60       26.8       65       17.8
            LFD_2022        54       45        65       35
            LFD_3022        54       45        65       35
      ᄼגɧ͜Ꮂ᎘    LFD_6022€˙ۨ      49       50        65       40
            LFD_1022        54       45        65       35
            LF5268         52
            F5268P         52
            FSS2201-BJU       54       45        65       35
            LFD-0211        60       26.8       65       17.8
      ᄼגФᐵᎲ᎘    LF5090         54       30        65       20
            FK6270         51
      ᄼגኣόᎲ᎘    FK6378
            FK6381
     ˥Ꮂ᎘ʃഐ
     1. ͦۃ෥ֵۨࢭٜࢰ̻ѩ࠽ (A)5.32cm ᇍఖ 4.9-6cm d˥ᅻ̙ࠦؐܲༀ٤ග 5.5cmdܔᙄᎲ᎘ֵࢭ௰ɽٜࢰ 5.5cm  ў  ʫ
     2. ˥Ꮂ᎘ܲༀЗໄ߰ί˥ᅻࠦؐɚਉ  ɨࢦ dԱක઼ܝҪ˓ႊֻɨ৷ܓ̻ѩ࠽ (D)2.63cm ᇍఖ 1.78-4cm d˸੬͜ɛிͩᓣࠦɨࢦ˥ᅻଉܓ 2.15cm މਞϽdܔᙄਗ਼Ϥ D ࠽௰
      ʃ 3cm ˸ɪ  ў
     3. Ҫ˓ݛֻܝක઼Ό௅ѩމ (C)6.5cmd˥ᅻe˥Ꮂ᎘ܲༀЗໄ඲ᆽڭɽ׵ 6.5cm

                                                         51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58