Page 23 - sakura_2019全型錄_p1-9_print
P. 23

פੜήᓞϗॶ                                              ᘫᗳήᓞϗॶ
 ৷ࣖଟᄼגϗॶ௰ԳлኜdჀݓ๞නٙ዁Ъ᜗᜕eϗॶࣅ՟ɓͦə್f ԱኽԴ͜୦࿕ৣໄdᜫᄼגۜ͜ቇ੻Չהd೎࠮՟يන˓һکлf
 (3"44 91᎑ࠪᇠላפੜήᓞ 4",63"᎑ࠪᇠላפੜήᓞ     ਉזᘫήᓞ                             ૶ᆎఖᘫήᓞ
 ᅃ਷ආɹ LH༱ࠠ৷๞ࠐd ຾᏶ሯᎴ LH৷༱ࠠ๞ࠐd      મ͜੶ʷޚᆨֵࢭeვϲЍ                          ૶ᆎۜ͜ϗॶਖ਼͜ʞږd
 ක઼ࣛჀݓ๞නeௐΥࣛτ Ό࢝όක઼ዚ࿴dภৣ΢
 ᎑ᇠላೌኛࠪiೌሞ݊ɠɸ όৣ΁dᜫɠɸຶਚeᆵ        ४᜗෩ༀᘫݖʿආɹᇠላ๞                          મ͜Ό࢝ό๞ࠐe̙ݺਗ
 ຶਚeᆵဿᒢՈe৻஬൧ᔛd ဿᒢՈe৻஬൧ᔛޫ̙ʱ        ࠐٙዹ࢕ਉזᘫணࠇd ᜫ΢                         όϗॶᘫݖʿ"#4ҿሯໄ
 ޫ̙፯ৣ΢όৣ΁d౤ʺϗ ᗳʱཞϗॶe՟͜Ϟࣖଟf        ᗳሜբࣘeሜբଧᜦϗॶd                          يᆵணࠇdჀᕦࣅ՟eک
 ॶࣖଟf
                     ̻ᖢλໄ׳e׸૶ᆎf                           лԴ͜f


 )&55*$)৷ଉפੜήᓞ  #-6.ཥਗפੜήᓞ        ˥ᅻזᘫήᓞ                             ᘟ̨זᘫήᓞ
 ᅃ਷ආɹ ,(৷༱ࠠ๞ࠐd ෳήлආɹ ,(৷༱ࠠ๞      ৣΥ዆᜗̮ᝈணࠇd̙׵                          ᘟ̨ɨ˙٤ග௰ቇΥϗॶ
 Ό࢝όක઼ዚ࿴dක઼ࣛჀ ࠐd߅ҦཥਗකژҦஔd
 ݓ๞නeௐΥࣛτ᎑ᇠላೌ ჀᙃژؐჀᕦක઼dჀપ        ˥ᅻᓞ፯͜Շɽ̇ۨזᘫ                          ΢ᗳᒢՈd଒೎˙کන˓d
 ኛࠪfϞࣖ༶͜ሷ໔ؐ٤ගd ᎑ࠪᇠላௐΥdމᄼג੭        ৣໄdቇΥϗॶ΢ό૶ᆎ                          ᘫᗳணࠇ̙ࡒᚥᎷيஷࠬ
 ቇΥໄ৷ଉɽۨᒢՈʿ΢ό Ըബቇ᜗᜕f           ௪ۜ                               ࣖ؈f
 ɽۨᎷيf
 19                                                                 20
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28