Page 7 - 2021KT
P. 7

ㅷ                                                          ㅷ
 晦                                                          晦

 ➝                                                          ➝
 稲                                                          稲


      夾蔅辷耢 䎃栽갼椚䟝ㅷ晦ⱟ鮪㼂䏠ꤑ屘摳堥檳倛旰攨宐㐼刿ず儘                              ®
      辷耢痧♧そ䧭捀㹻㾀欽ㅷ겳㻜㻜㖈㖈搂➃〳嫲涸椚䟝ㅷ晦♲ⱟ桬
                                             Best Consumer Brands
                                                of 2021

             55.8%                56.9%                61.4%                15.2%                20.0%                18.0%                 9.3%                6.6%                4.5%


 連續   始終第一
 ꤙ⠶〵抓馄麕㔋⼧䎃

 㹻㹻䨩䨩껷鼇涸椚䟝ㅷ 晦 㔋⼧㢵䎃⢵夾蔅欽彂荈倴㼩鸏㝆㕼㖒涸䠦♶倬⼾馊ⶾ倞欴ㅷㅷ颶
 ꤙ⠶嫦⦐〵抓➃䧭Ꟁ


 鸏⟨䞕䠮莅㛚䭰雊夾蔅鸮糵  䎃栽䖤嶋顥罏椚䟝ㅷ晦痧♧そ
 ⚛栽䖤〵抓葻ㅷ涸㼠噠肥㹁婌囙♶〫捀嫦⦐➃ⶾ鸤刿礶篊涸㹻䏭
 欰崞刿僽剓㢵〵抓➃⢪欽涸䑉遺걆㼬ㅷ晦
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12